Myllykosken tehdasalue

Biotalouden mahdollisuudet Myllykoskella

Biotalouden edistäminen on erinomainen vaihtoehto Myllykosken tehdasalueen hyötykäytölle. Alueen nykyinen infrastruktuuri, biomassan hankinta- ja uusiokäyttömahdollisuudet, toimivat logistiset yhteydet sekä loppuasiakkaiden läheisyys antavat hyvät lähtökohdat biotuotteiden valmistukselle.

Biotalouden mahdollisuudet Myllykoskella ovat moninaiset. Luonnollisin lähtökohta on uusiutuvan ns. toisen sukupolven energian valmistaminen maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden tähteistä ja jätteistä uuden RED II-direktiivin[1] mukaisesti. Direktiivin ajatuksena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä valmistamalla energiaa mainituista tähteistä, ruoaksi kelpaavan massan sijasta ja korvata näin fossiilisia polttoaineita. Kansallisen strategian tavoitteena on ilmastonsuojelun lisäksi vähentää riippuvaisuutta tuontienergiasta[2].

Kymenlaakson ja sen naapurimaakuntien talousalueella on hankittavissa riittävä määrä biomassaa esimerkiksi toisen sukupolven bioetanolin valmistusta varten. Tarvittava teknologia on jo käytössä muualla Euroopassa ja Myllykosken olemassa olevat valmiudet vähentävät merkittävästi investointien määrää. Yleisen ilmastonsuojelutrendin ja mainitun direktiivin ansioista lopputuotteille on vankka kysyntä.

Toisen sukupolven bioetanolin valmistus perustuu keskeisesti lähialueilta hankittuihin panoksiin. Toiminta jättää alueelle vuosittain useiden kymmenien miljoonien eurojen tuotot, jotka voivat merkitä esimerkiksi maataloudelle 15-20 % vuotuista lisätuloa. Valmistuksen yhteydessä syntyy arvokkaita sivutuotteita, joilla voi olla suuri merkitys oheistoiminnoille. Bioetanolitehdas helposti synnyttää muuta taloudellista toimintaa itsensä rinnalle. Tärkeimmät sivutuotteet ovat ligniini, ravinteikas liete, elintarvikekelpoinen hiilidioksidi (joka kerätään talteen) ja ylijäämälämpö. Ligniini on biopolttoaine, jota voidaan yhtäältä hyödyntää Myllykosken nykyisessä kattilassa polttoaineena tai toisaalta myydä arvokkaana biopolttoaineena vientimarkkinoilla. Ligniini on luonnon liima- ja kovetusaine, josta lisäksi parhaillaan kehitellään erilaisia tuotteita korvaamaan mm. öljypohjaisia hyödykkeitä ja johon kohdistuu erilaisia positiivia odotuksia. Liete on erinomainen lannoite, joka on rekisteröitävissä mm. saksankielisessä Euroopassa biolannoitteeksi. Se voidaan joko palauttaa takaisin perinteiseen maataloustuotantoon tai yhdessä hiilidioksidin ja ylijäämälämmön kanssa kasvihuonekäyttöön. Mainitut käyttötavat ovat kiertotaloutta syvimmillään.

Teollinen toiminta on jo yli vuosisadan ollut keskeinen osa Myllykosken taajaman ja koko Kouvolan alueen identiteettiä. Asukkaiden ja teollisten toimijoiden välinen yhteistyö on hyvin harjoiteltua ja vakiintunutta. Edellä kuvattu bioetanolin valmistus on aiempaan, paperinvalmistukseen verrattuna kevyttä toimintaa. Sen päästöt ja muut häiriötekijät ovat hyvin vähäiset ja hallittavissa helposti jo olemassa olevan infrastruktuurin avulla. Se on hyvin sovitettavissa yhteen muiden tehdasalueen toimintojen kanssa ja symbioottinen muidenkin kuin kasvihuoneyrittäjien kanssa.

Lisätietoja:

Janne Harjunpää [Myllykoski-team],
biotalousprojektien asiantuntija
p. 050 496 7130
janne(at)bbe.bio

[1] RED II -direktiivi edellyttää, että tieliikenteen polttoaineisiin sekoitetaan vähintään tietty määrä jätteistä tai tähteistä valmistettua biopolttoainetta, joko bioetanolia bensiiniin tai biodieseliä dieseliin.

[2] Myös suurin osa Suomessa käytettävästä bioetanolista tuodaan maahan. Se on valmistettu Euroopan ulkopuolella ruokapohjaisista raaka-aineista ja ei siksi ole ns. toisen sukupolven biopolttoaine.